Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu
www.primossacr.cz

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka (dále jen „kupující“) při uplatňování reklamace zboží nakoupeného u Mgr. Michal Studnička (dále jen „prodávající“) prostřednictvím internetového obchodu www.primossacr.cz .V případě, že potřebujete získat jakékoliv doplňující informace o vyřízení své reklamace, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese info@primossacr.cz, nebo na telefonním čísle +420 777 588 666.

článek 1 – Obecné podmínky reklamace

Povinnosti a práva kupujícího:

Kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím důkladně prohlédnout a v případě shledání zjevných vad neprodleně informovat přepravce, který zboží doručil, nebo prodejce, který zboží prodal.

Kupující bere na vědomí, že v případě úmyslného poškození výrobku nebo nesprávné manipulace s výrobkem, to vše s cílem získání majetkového prospěchu v rámci reklamačního řízení, může být toto jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin podvodu. Prodávajícímu pak vzniká nárok na náhradu škody, kterou mu kupující svým jednáním způsobil. V případě pozdější reklamace v záruční době může kupující informovat prodávajícího jednou z následujících možností:

Na e-mailovou adresu info@primossacr.cz, nebo na telefonním čísle +420 777 588 666.

Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno, že se jedná o zásilku reklamační. Zboží neposílejte na dobírku, takové zásilky nebudou prodávajícím převzaté. Zásilka musí obsahovat seznam zboží. Vyřízené reklamace Vám budou vráceny stejným způsobem, jakým byly do reklamace předány.

Bude-li reklamace řešena vrácením peněz, je nutné pro jejich vyplacení předložit originální nákupní doklad, a proto Vám doporučujeme vytvořit si kopii nákupního dokladu případně certifikátu, kterou pečlivě uschováte.

Dovolujeme si kupující upozornit, že reklamace bez kompletního příslušenství není možné reklamaci vyřídit.

Povinnosti a práva prodávajícího:

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, ze zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

článek 2 – Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Jako záruční list slouží faktura popřípadě společně s certifikátem o pravosti kamenů, které zákazník obdrží společně se zbožím. Zákonná záruční doba je 24 měsíců, není-li u vybraného zboží uvedeno jinak. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Pokud je záruční doba delší než stanovených 24 měsíců tak je vždy vyznačena na faktuře.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

článek 3 – Záruční podmínky

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od přepravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v kvalitě či kvantitě), je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) zprávu adresovanou prodávajícímu, který vyhotovil prodejní doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruka se vztahuje na:
výrobní vady

Záruka se nevztahuje na:
vady způsobené cizím zásahem, vnějšími vlivy, opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

Do záruční opravy dále není možné přijmout zboží:
s prošlou záruční dobou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě reklamace a požadavku vrácení zaplacené částky za zboží, bude prodávajícím tato částka snížena o náklady, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s přepravou a případným balným.

článek 4 – Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 1.2015 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.primossacr.cz

Uvědomujeme si nepříjemnost reklamačního procesu, a proto se snažíme jeho průběh maximálně usnadnit tak, aby vše proběhlo rychle a k maximální možné spokojenosti obou stran.

Zpět do obchodu